Novinky e-mailom

Buďte informovaný o aktuálných pobytových balíčkoch.

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Vlastník a prevádzkovateľ portálu ZLAVOTRAVEL.SK:
Cestovná kancelária Kiska Travel, s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 36 491 829, IČ DPH: SK2021816390

zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 14758/P (ďalej len "Prevádzkovateľ) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Prevádzkovateľ umožňuje prostredníctvom portálu www.zlavotravel.sk zakúpenie zľavneného kupónu klientovi od poskytovateľa. Prevádzkovateľ má s poskytovateľom konkrétnej služby/tovaru uzatvorený zmluvný vzťah, ktorý presne vymedzuje podmienky, za ktorých môže byť kupón predaný. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať klientom predložené kupóny a poskytne mu predanú službu/tovar tak, ako je uvedené v ponuke na portáli. Platby na úhradu ceny kupónov sa realizujú medzi zákazníkom a poskytovateľom prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorý je k tomuto úkonu oprávnený na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu.

Vymedzenie základných pojmov:

prevádzkovateľ: vlastník internetovej stránky www.zlavotravel.sk
poskytovateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje tovar alebo službu
klient: je akákoľvek fyzická osoba, ktorá si vyberie zľavnený kupón na portáli, vyplní objednávku a kupón kúpi
portál: internetový portál www.zlavotravel.sk, prostredníctvom ktorého poskytovateľ predáva svoje služby alebo tovar klientovi
kupón: kupónom sa rozumie listina, na ktorej je uvedený kompletný a relevantný popis produktu alebo služby ponúkanej na predmetnom internetovom portáli prevádzkovateľa. Kupón dostane klient po aktivovaní zľavy automaticky. Kupón klienta oprávňuje na nadobudnutie produktov a čerpanie služieb, ktorých popis je uvedený na príslušnom kupóne. Kupón si klient musí uplatniť u poskytovateľa do dátumu uvedenom na kupóne. Dátum platnosti kupónu je upravený príslušnou Dohodou o predaji zľavnených tovarov a služieb. Dátum čerpania služieb, respektíve nadobudnutia produktov si klient dohodne u poskytovateľa v dostatočnom predstihu.

II. Objednávka a kúpa kupónu

 1. Prevádzkovateľ na svojom internetovom portáli zverejňuje kupóny na služby alebo tovar, ktorý si klient môže objednať a kúpiť.
 2. Pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak, ponuka kupónu je aktívna v okamihu jej zverejnenia na portáli. Každý klient si môže objednať ľubovoľný počet kupónov, avšak pri poskytovaní aktuálneho plnenia, napr. pri návšteve reštaurácie, nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden kupón, pokiaľ nie je určené inak.
 3. Objednávka a kúpa kupónu sa realizuje prostredníctvom portálu. Pri platbe VUBPay internet banking, TatraPay, Sporopay, platobnou debetnou alebo kreditnou kartou (CardPay) príde kupón na e-mail a účet klienta do 30 minút. Klient je povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na portál www.zlavotravel.sk. Systém až po uhradenej a dokončenej objednávke na www.zlavotravel.sk dostane informáciu o platbe a zašle zákazníkovi kupón.
 4. Vyplnením registračného formulára sa objednávka stáva záväzná a klient sa zaväzuje uhradiť cenu za kupón. Po odoslaní objednávky je zákazník povinný uhradiť cenu kupónu buď priamo pri objednávke kupónu, alebo v prípade bankového prevodu, najneskôr do piatich dní od vytvorenia a zaslania objednávky. Až pripísaním platby na účet prevádzkovateľa (pri platbe bankovým prevodom najneskôr do 2 pracovných dní od zaslania objednávky) bude kupón zaslaný zákazníkovi.
 5. Zákazník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na portáli v elektronickej forme a súhlasí aj s podmienkami ponuky.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli v dôsledku uvedenia zlej mailovej adresy klienta.
 7. V prípade, ak sa na aktiváciu zľavy vyžaduje kúpa minimálnym počtom zákazníkov a táta zľava sa neaktivuje z dôvodu nedostatočného počtu klientov, objednávka sa zruší a uhradené platby za kupóny, pri ktorých nedošlo k aktivácii zľavy, budú neodkladne vrátené klientovi na účet, z ktorého bola platba zaslaná, najneskôr však do 5 pracovných dní od zrušenia neaktivovanej ponuky.

III. Práva a povinnosti

 1. Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet prevádzkovateľa doručí klientovi kupón na službu alebo tovar, a to elektronickou formou na emailovú adresu klienta, ktorú klient zadal do registračného formulára pre objednávku. Kupón bude automaticky vygenerovaný a umiestnený na účet klienta, pokiaľ sa klient na portály registroval. Klient si kupón vytlačí a predloží ho poskytovateľovi služby alebo tovaru. Klient je oprávnený použiť kupón za podmienok, ktoré sú priamo uvedené v konkrétnej ponuke a v kupóne. Doba platnosti kupónu je vždy uvedená priamo v kupóne.
 2. Ak ponuka vyžaduje vopred dojednanie presného termínu využitia služby klientom, čo je tiež vždy uvedené v ponuke aj v kupóne, klient je povinný vopred dohodnúť termín využitia služby priamo s poskytovateľom. Klient nemôže využiť kupón v inom termíne, než presne vopred dohodnutom s poskytovateľom.Kontaktné údaje na poskytovateľa sú uvedené v ponuke aj v kupóne.
 3. Po uplynutí doby platnosti kupónu, ktorá je uvedená na kupóne, stráca klient nárok na využitie kupónu bez nároku na vrátenie peňazí.
 4. Klient súhlasí, aby mu prevádzkovateľ zasielal na jeho e-mailovú adresu e-maily o ponukách a novinkách prevádzkovateľa. Klient môže kedykoľvek e-mailom zaslať požiadavku prevádzkovateľovi na zrušenie zasielania e-mailov.

IV. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ, ako dodávateľ služby alebo tovaru, zodpovedá za pravdivosť a úplnosť ponuky a za uskutočnenie služby, resp. poskytnutie tovaru v dohodnutom termíne.
 2. Prevádzkovateľ ani poskytovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie alebo zničenie kupónu. A nie je povinný vystaviť náhradný kupón.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za škody, ktoré mohli vzniknúť klientovi v súvislosti s použitím služby alebo tovaru, ktoré mu poskytuje poskytovateľ.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, ak klient neuhradí cenu za kupón v lehote podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, objednávka a právo na kúpu kupónu zanikajú. Ani rozpracovanú objednávku za kupón nie je možné uhradiť po ukončení alebo vypredaní akcie.
 2. V prípade, že poskytovateľ zo svojej viny, na základe predloženého kupónu, neposkytne klientovi službu alebo tovar, klient má právo na odstúpenie od zmluvy a má právo požadovať vrátenie finančnej čiastky za kupón od prevádzkovateľa v plnej výške. Celá čiastka bude klientovi vrátená do 7 dní od oznámenia tejto skutočnosti na účet klienta.
 3. Prevádzkovateľ má právo stiahnuť ponuku z portálu ak zistí, že informácie v ponuke sú neúplne, nesprávne alebo chybné. Ak boli predané kupóny k tejto ponuke, tie sa rušia a prevádzkovateľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti, vráti klientovi uhradené sumy za kupóny, a to na účet klienta, z ktorého klient vykonal úhradu.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia, ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom vo všeobecných obchodných podmienkach neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 2. Klient týmto udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy klientov, ktorí si zakúpili kupóny, za účelom vedenia účtov klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany poskytovateľa, ako aj prevádzkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou kupónov, a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje klient dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi klientom a prevádzkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 02.05.2011